Profesor KUL nazwal Kongres Teologw Ukrainskich wydarzeniem historycznym
17.10.2007
˳
WEB-

?
?
!!!
. .: - 볿 1596-1991.

: . -

, 25 2007 . 15 .Profesor KUL nazwal Kongres Teologw Ukrainskich wydarzeniem historycznym
-
05.03.2007
W dniach 2-4 stycznia 2007 roku we Lwowie odby? si? Kongres Teolog?w Ukrai?skiego Ko?cio?a Greckokatolickiego (UKGK). Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Karol Klauza, kt?ry by? uczestnikiem Kongresu, o?wiadczy?, ?e to wydarzenie ma charakter historyczny. O tym Agencj? ZIK poinformowano w departamencie informacyjnym UKGK.
Ten fakt, ?e teologowie, nale??cy do r??nych szk?? (w?oskiej, kanadyjskiej, niemieckiej, polskiej) oraz wychowani w r??nych ?rodowiskach seminaryjnych potrafi? wsp?lnie organizowa? spotkanie naukowe na najwy?szym poziomie, pokazuje dojrza?o?? ?rodowiska, dojrza?o?? Ko?cio?a, podkre?li? prof. dr hab. Karol Klauza.

Profesor pozytywnie oceni? apel do Ko?cio??w Prawos?awnych chrztu W?odzimierza (ten apel zosta? przyj?ty przez uczestnik?w Kongresu). Wed?ug profesora Klauzy, przy pomocy apelu teologowie UKGK podaj? r?k? wszystkim innym Ko?cio?om Wschodnim. Jest to akt historyczny oraz dynamiczny, nawet je?eli nie zostanie on przyj?ty za pierwszym razem, ale powt?rzenie podobnych akt?w kiedy? powinno doprowadzi? do spotkania tych r?k. Dlatego ten pocz?tek drogi, kt?ry jest wspomniany w dokumencie ko?cowym Kongresu, w propozycjach Kongresu, w kt?rych s? wymienione konkretne inicjatywy, s? bardzo wa?ne, podkre?li? Prof. Klauza.

W tym kontek?cie przedstawiciel KUL nazwa? ?rodowisko ukrai?skie Laboratorium ekumenizmu 21 stulecia. To, co b?dzie si? tutaj odbywa? dooko?a inicjatywy zbli?enia (komunii), b?dzie stanowi? bogactwo Ko?cio?a powszechnego, powiedzia? profesor.

Ten fakt, ?e Kongres przyj?? list do teolog?w prawos?awnych, ?wiadczy o ekumenicznej otwarto?ci apostolskiej tego ?rodowiska teologicznego. Dlatego w tej kwestii nale?y mie? nadziej? na Ducha ?wi?tego, kt?ry potrafi wywo?a? podobne pragnienia w innych Ko?cio?ach. Po to, aby wreszcie przynajmniej w ma?ych grupach mog?y one za po?rednictwem r??nych inicjatyw stan?? obok siebie, a nast?pnie rozpocz?? pomi?dzy sob? dialog mi?o?ci. Natomiast wsp?lne doktryny pojawi? si? po jakim? czasie, reasumowa? Karol Klauza, profesor KUL.
Agencja informacji "Zachodnia informacyjna korporacja"
2005-2006 icl.org.ua
CL, 2005-2006. :